ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Лайънс клуб Стара Загора-Августа“, със седалище гр. Стара Загора, на основание чл.26 ал.3 от ЗЮЛНЦ кани всички свои членове на редовно годишно изборно общо събрание, което ще се проведе на 24.03.2019г. от 17,30ч. на адрес гр.Стара Загора, ул. „Руски“ № 3, при следния дневен ред:

1.Приемане на ГФО за 2019г.;

2.Освобождаване членовете на УС поради изтичане на мандата;

3.Избор на нов УС;

4.Разни.

При липса на кворум, на основание чл.27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден от 18,30ч., на същото място и при същия дневен ред.

Председател на УС:

Анастасия Гидикова

Може би искате да прочетете и...