Устав

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С ИДЕАЛНА ЦЕЛ

“Лайънс клуб Стара Загора-Августа”

АКТУАЛЕН ТЕКСТ КЪМ 07.11.2020г.

ЧЛЕН  I.  СТАТУТ, ИМЕ, ДЕВИЗ И МОТО

Раздел 1. “Лайънс клуб Стара Загора-Августа” е юридическо лице, съгласно разпоредбите на Закона за Юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на Дружеството. Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски. Името на сдружението е “Лайънс клуб Стара Загора-Августа”. Сдружението осъществява своята дейност като се самоиздържа.

Раздел 2. Девизът на “Лайънс клуб Стара Загора-Августа” е: Свобода, интелигентност, съхраняване на нацията.

Раздел  3. Мотото на “Лайънс клуб Стара Загора-Августа” е: Ние служим.

Раздел 4. (изм.-ОС 27.03.2011г.) Седалището и адреса на управление на “Лайънс клуб Стара Загора-Августа” е гр. Стара Загора, ул.”Захари Княжески” №73, ет.1, ап.1.

Раздел 5. “Лайънс клуб Стара Загора-Августа” се учредява без срок или друго прекратително условие.

Раздел 6. (изм.-ОС 06.04.2010г.) „Лайънс клуб Стара Загора-Августа” е пълноправен член на Асоциацията на Лайънс клубовете /АЛК/ Дистрикт 130 – България и на Международната асоциация на Лайънс клубовете /МАЛК/.

Раздел 7. “Лайънс клуб Стара Загора-Августа” може да създава клонове-чартирани клубове съгласно бългаското законодателство. В момента на учредяването клонове не се създават.

Раздел 8. Задълженията на всеки чартиран клуб са, както следва:

– Да провежда сбирки на клуба не по-малко от два пъти в месеца.

– Освен ако не е постановено друго, да събира от всеки член минималния годишен членски внос, който да покрива Международния и Дистрикт членски внос и други разходи, необходими за поддържането на един клуб.

–  Да взисква редовно присъствие от своите членове.

– Да извършва дейности с граждански, културен, социален и морален напредък на обществото, да допринася за международното разбирателство.

– Да изпраща доклади до Асоциацията на Лайънс клубовете /АЛК/ Дистрикт 130 – България и на Международната асоциация на Лайънс клубовете /МАЛК/, съдържащи информация, изисквана от съответните организации.

– Да поддържа, пази и повишава имиджа на Международната Асоциация на Лайънс клубовете /МАЛК/.

– Да са придържа към линията на поведение и изискванията, определени от Международния Борд на Директорите.

– Да подкрепя Международните цели на Лайънс клубовете и Кода на Етиката на Лайънс клубовете.

– Да разрешава всички възникнали спорове на клубно ниво, според клубния начин на решаване на възникнали спорова, като се придържа към линията на поведение определена от Международния Борд на Директорите.

 ЧЛЕН II. ЦЕЛИ. СРЕДСТВА. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Раздел 1. Сдружението се учредява за осъществяване на дейност в частна полза.

Раздел 2. Целите на сдружението са:

 1. Да създава и възпитава дух на разбирателство между народите по света.
 2. Да разпространява принципите на доброто управление и доброто обществено съзнание.
 3. Да се интересува живо от общественото културно, социално и морално благополучие на обществото.

Раздел 3. Средствата за постигането на целите са:

1.Разпространяване на идеи, информация и знания за движението на Лайънс клубовете в световен мащаб чрез издателска и информационна дейност.

2.Оказване съдействие на български правителствени и неправителствени организации, общности, органи на местно самоуправление, научни учреждения, учебни заведения и граждани в пряката им дейност.

3.Оказва методическа и практическа помощ на български юридически и физически лица.

4.Организиране на други, позволени от закона дейности, свързани с целите на Клуба.

Раздел 3. Предмета на дейност на клуба е: да извършва дейности с граждански, културен, социален и морален напредък на обществото и допринасяне за международното разбирателство, при условие, че клубните членове не разискват политика и религия; да се поощряват хората с интерес към служба на обществото, за работа в тяхната общност без лично финансово облагодетелствуване; да спомага за изграждане на високи етични стандарти в търговията, промишлеността, във всички професии и лични начинания.

ЧЛЕН III.   ЧЛЕНСТВО

Раздел 1. (изм.-ОС 06.04.2010г.) Членове на “Лайънс клуб Стара Загора-Августа” са неговите учредители и членовете приети съгласно чл.ІІІ раздел 2 от настоящия Устав. След всеки прием на нов член, клубът изпраща доклад до МАЛК, съдържащ данни за приема. Превежда се сумата от входната такса за всеки нов член, както е определено от Междунарoдния борд на Директорите.

Раздел 2. (изм.-ОС 06.04.2010г.) „Лайънс клуб Стара Загора-Августа” може да приема нови членове от двата пола, но членството се получава само чрез покана. Всеки член на клуба може да предложи да бъде прието за член на клуба пълнолетно лице с добра репутация, нравственост и морал. Предложението се отправя до Управителния съвет, който проучва кандидатурата и гласува по нея. Ако кандидатурата е одобрена с мнозинство от УС, тя се представя от Председателя на клуба на членовете на клуба с препоръка за приемане.  На следваща сбирка членовете на клуба изразяват становището си, било то явно или конфиденциално и гласуват кандидатурата, която се приема с 2/3 от гласовете на всички членове на клуба.  Всички неприсъствали на сбирката членове изразяват своето становище в писмен или електронен вид до Председателя на УС в 5-дневен срок след нея.

Раздел 3. Членовете на Сдружението имат право:

 1. да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на Сдружението;
 2. да участват в Общото събрание, в сбирките и в провеждането на мероприятията на сдружението;
 3. да се ползват от дейността на Сдружението;
 4. да поставят въпроси от общ интерес;
 5. да се ползват от получаваната от Сдружението информация, печатни издания и рекламни материали.
 6. да поставят за обсъждане и търсят защита по принципни проблеми, свързани с осъществяването на целите на Сдружението;
 7. да напускат свободно Сдружението;
 8. да притежават устава, членска карта и значка на Сдружението.

Раздел 4. Членовете на Сдружението са длъжни:

 1. да спазват устава на Сдружението, решенията на Общото събрание, а след чартирането на сдружението в Международната асоциация на Лайънс клубовете да спазват и подписаните международни актове;
 2. да съдействат за постигане на целите на Сдружението и за разширяване дейността му;
 3. да заплатят при постъпването си встъпителен членски внос и редовно да плащат месечен членски внос в размери, определени от Общото събрание;
 4. да не използват по какъвто и да е начин Сдружението за цели, противоречащи на устава и на морално-етичните принципи за поведение;

Раздел 5. (изм.-ОС 06.04.2010г.) Членството в Сдружението се прекратява автоматично на едно от следните основания :

 1. с едностранно волеизявление до сдружението;
 2. при неплащане на членски внос – повече от четири месечни

вноски, освен при извинителни причини.

 1. при отсъствие от 8 последователни редовни сбирки на Сдружението /клуба/, освен при извинителни причини.
 2. смърт или поставяне под пълно запрещение;

Раздел 6. (изм.-ОС 06.04.2010г.) Член на Сдружението се изключва с мотивирано решение на Управителния съвет на Сдружението, в следните случаи:

 1.         при системно нарушаване на устава на Сдружението.
 2.         когато с действията и с поведението си уронва престижа на Сдружението.

Решението на Управителния съвет за изключване подлежи на обжалване пред Общото събрание на Сдружението в едномесечен срок от получаването на писменото съобщение за това. Общото събрание се произнася на следващото си заседание като решението му е окончателно.

Раздел 7. (изм.-ОС 06.04.2010г.) Членството в “Лайънс клуб Стара Загора-Августа” се диференцира на следните видове:

 1. Активен член – член, имащ всички права и привилегии и изпълняващ всички задължения, които членството в “Лайънс клуб” предоставя и налага. Такъв член има право да се стреми към която и да е длъжност в клуба, Дистрикта или Асоциацията, правото да гласува по всички въпроси, които изискват гласуване на членовете, задължително включват редовно присъствие на сбирките, редовно плащане на таксите, участие в дейностите на клуба и поведение, създаващо подходящ имидж на “Лайънс клуб” в обществото. Всички активни членове плащат такса, определена от местния клуб, която включва международна и дистрикт такса.
 2. Свободен член – член, които се е преместил от общината или поради здравословни или други законни причини не може да посещава редовно сбирките на клуба, но желае да запази членството си в клуба и Управителния съвет му разрешава това положeние. Положението се разглежда от Управителния съвет на клуба на  всеки шест месеца. Свободният член не може да заема длъжност или да гласува при клубни, дистрикт и международни срещи и професии, но плаща определената от местния клуб такса, която включва международната и дистрикт такса
 3. Почетен член – лице, което не е член на действащия  “Лайънс клуб”, но има големи заслуги към обществото или към клуба, по тези причини “Лайънс клуб” го удостоява със специално звание и положение. Клубът плаща входната дистрикт и международна такса на почетния член, който можа да присъства на срещите на клуба, но няма привилегиите на активен член.
 4. Привилегирован член – лице, което е било член на клуба петнадесет или повече години, което поради заболяване, немощ, напреднала възраст или други уважителни причини, според клуба трябва да се оттегли от активна дейност. Привилегированият член плаща определената от местния клуб такса, която включва също така международната и дистрикт такса. Той или тя има право да гласува и да се ползва от всички привилегии на членството си, с изключение иа заемането на каквато и да е длъжност в клуба, дистрикта или международната асоциация.
 5. Пожизнен член – член на клуба, който в продължение на двадесет и повече години е бил активен член на клуба и има особени заслуги по време на службата си към клуба, обществото и Асоциацията; или член на клуба, който е бил активен за период от петнадесет и повече години и е най-малкото на възраст седемдесет години. Пожизненият член има привилегиите на активен член, докато изпълнява своите задължения.
 6. Асоцииран член – лице, което е било първоначално прието в друг “Лайънс клуб” но живее и/или работи в община, където съществува “Лайънс клуб”. Клубът, асоциирал члена, няма да го отчита сред членовете си и извършените дейности. Асоциираният член може да гласува по клубни въпроси при срещи, на които той присъства, но не може да представлява клуба, който му е дал статут на асоцииран член като делегат на дистрикт и на международни форуми.
 7. Присъединен член (помощник)-способен член на обществото, който обикновено не може да участва като активен член на клуба, но има желание да помага на клуба и неговите начинания, във връзка с доброто на обществото. Присъединеният член може да гласува на събрания по клубни въпроси, където присъства лично, но не може да представя клуба като делегат на Дистрикт или Международни форуми.
 8. (нова-ОС 06.04.2010г.) Замразен член – лице, което е член на клуба, но е възпрепятствано да участва активно в работата на Сдружението за определен период от време, поради продължително отсъствие от страната или областта, или по здравословни причини. Това членство се допуска при условие, че е заплатена международната и дистрикт такси за текущото 6-месечие. От това право може да се възползва всеки активен член на клуба еднократно. Възстановяването на активното членство става с писмена молба до УС на Сдружението.

Раздел 8. Класификация. “Лайънс клуб Стара Загора-Августа” може по своя преценка да дава членство, въз основа на класификация. Класификацията може да се определи като фаза или интерес към дадена дейност или професия. В класацията не се допускат повече от двама активни члена. Класификации могат да се въведат за колеги; баща и син; съсобственици; партньори; служители, управители и други категории, които местния клуб може да определи.

Раздел 9. Никой член, освен Почетния или Асоциирания не може да членува едновременно в повече от един “Лайънс клуб”. Членството в “Лайънс клуб” не е пречка за членуване в друг клуб.

Раздел 10. Регулярните сбирки на клуба се провеждат всеки втори и четвърти вторник на месеца. За дневния ред членовете на клуба се уведомяват от секретаря по който и да е от следните начини: чрез SMS на заявените от тях мобилни телефони и/или уведомления по електронна поща и/или уведомления чрез мобилни приложения. По изключение сбирките могат да бъдат провеждани по друго време, за което членовете се уведомяват по реда на предходното изречение.

ЧЛЕН IV. ИМУЩЕСТВО

Раздел.1. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, вземания и други права в зависимост от действуващите нормативни актове. Паричните средства на Сдружението се съхраняват в банкови сметки. Ако по волята на дарители и спонсори даряваните или предоставяни суми се дават с условието да бъдат изразходвани за определени дейности на сдружението, а не за всички дейности, които то извършва, тези дарени или предоставени суми се изразходват целево (като отделни фондове на сдружението) и за тях се води отделна отчетност с цел да може да бъде даден отчет на дарителя или спонсора.

Раздел.2. Източници на средства на сдружението:

 1. Имуществени вноски на членовете към клуба, определени по вид, срокове и размер от Общото събрание съобразно приетия бюджет, както и такива към Асоциацията на Лайънс клубовете /АЛК/ Дистрикт 130 – България и Международната асоциация на Лайънс клубовете /МАЛК/, определени от тях, както следва:

– всички членове на сдружението заплащат имуществени вноски в размер на 20 лв месечно.

– новоприеманите членове заплащат еднократна встъпителна имуществена вноска в размер на 250 лв. Заплащането й може да стане и на части за срок до три месеца. Изключения от това правило се одобряват на редовно събрание на клуба с мнозинство от 2/3 от членовете.

 1. 2. Сдружението в лицето на Управителния съвет може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

Раздел 3. Покриване на загуби: При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на сдружението.

ЧЛЕН VОРГАНИ

Раздел 1. Органите на Сдружението:

1.Общото събрание;

2.Управителен съвет в състав: от три до седем члена. Управителния съвет задължително включва председател (президент), секретар и ковчежник, като по решение на Общото събрание може да включва и първи вице президент, вице президент по членството и други длъжности.

3.Председател на УС /Президент на клуба/, който представлява сдружението.

Раздел 2. В Общото събрание участват всички членове на “Лайънс клуб Стара Загора-Августа” (лично или чрез пълномощник).

Раздел 3. Компетентност на Общото събрание на “Лайънс клуб Стара Загора-Августа”:

1.изменя и допълва устава;

2.приема други вътрешни актове;

3.избира и освобождава членовете на управителния съвет;

 1. (изм.-ОС 06.04.2010г.) приема и изключва членове в предвидените за това случаи, и извършва промяна в статута им;

5.взема решение за откриване и закриване на клонове;

 1. взема решение за участие в други организации;

7.взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;

8.приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;

9.приема бюджета на сдружението;

10.взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;

11.приема отчета за дейността на управителния съвет;

12.отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

Раздел 4. (изм.-ОС 23.04.2019г.) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно – редовно Общо събрание. Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет – извънредно Общо събрание, както и от 1/3 от членовете на Общото събрание- извънредно Общо събрание. Свикването се извършва чрез покана, която се публикува в интернет сайта на сдружението най-малко четиринадесет дни преди насрочения ден. Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, датата, часа, мястото за провеждане на Общото събрание и по чия иинициатива то се свиква. Общото събрание може да се провежда и чрез използване на информационни платформи за дистанционна връзка чрез интернет, определени от Председателя на сдружението, като в този случай поканата трябва да съдържа и необходимата информация за достъп до тези платформи.

Раздел 5. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете на Общото събрание в седалището на сдружението, най-късно до датата на публикуване или изпращане на покана за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки член на Общото събрание безплатно.

Раздел 6. На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъка се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание. В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване, след установяване на наличие на кворум.

Раздел 7. Кворум. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове на Сдружението. При липса на кворум събранието се отсрочва за един час по-кьсно на същото място и при същия дневен ред, след което се провежда независимо от броя на присъстващите членове.

Раздел 8. Конфликт на интереси. Член или негов представител не може да участва в гласуването за:

-предявяване на искове срещу него;

-предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението.

-при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.

Раздел 9. Право на глас. Всички член има право на един глас. Член на клуба не може да участва в гласуването за : предявяване на искове срещу него; за предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението; при решаване на въпроси отнасящи се до него.

Раздел 10. Мнозинство. Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от присъстващите. За решенията по Раздел 3 т.1 и т.7 се изисква мнозинство от 2/3 от присъстващите на Общото събрание.

Раздел 11. Решения:

 1. Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
 2. 2. Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.
 3. Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.
 4. Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение но общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по – късно от една година от датата на вземане на решението.
 5. Споровете по ал.3 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на сдружението от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по късно от една година от датата на вземане на решението.

Раздел 12. Протокол. За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протокола се води според изискванията на закона. Протокола на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание. Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното вписване на решенията в протокола.

Раздел 13. Управителен съвет:

1.”Лайънс клуб Стара Загора-Августа” се управлява от управителен съвет.

 1. 2. Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 1-една година и се преизбират ежегодно на ротационен принцип. По изключение при учредяване на сдружението, мандата на първия Управителния съвет е една година и шест месеца.
 2. 3. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат избирани без ограничение сред членовете на клуба.
 3. Членовете на Управителния съвет трябва да  имат постоянно местоживеене в страната;
 4. 5. Членовете на Управителния съвет трябва да притежават професионална квалификация или опит;
 5. Членовете на Управителния съвет не трябва да са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

Раздел 14. Правомощия на управителния съвет:

 1. Членовете на управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.
 2. Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението и да пазят тайните на сдружението и след като престанат да бъдат членове на Управителния съвет.
 3. Управителния съвет приема правила за работата си.
 4. 4. Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на сдружението.
 5. Всеки член на управителния съвет може да иска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.
 6. Управителният съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на “Лайънс клуб Стара Загора-Августа”.
 7.         Управителният съвет приема организационната и управленската структура на сдружението, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работа, заплатите и други вътрешни правила на “Лайънс клуб Стара Загора-Августа”.
 8. Управителният съвет взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване с тежести на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок от една година.
 9. Управителният съвет определя реда и организира извършването на дейността на “Лайънс клуб Стара Загора-Августа”.
 10. Управителният съвет подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на “Лайънс клуб Стара Загора-Августа”.
 11. Управителният съвет подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет на “Лайънс клуб Стара Загора-Августа”.
 12. Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
 13. 13. Управителният съвет обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание

Раздел 15. Кворум и мнозинство на управителния съвет:

 1. Решенията на управителният съвет могат да се вземат ако присъстват повече от половината от членовете му. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.
 2.   Решенията на Управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени в раздел 14, т. 8 и т. 9 на чл.V от Устава, решенията по който се вземат с единодушие.
 3. Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Присъстващо се счита и лице, с което има двустранна връзка, гарантираща установяване на неговата самоличност и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решение. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от заседанието от председателстващия заседанието.
 4. Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Управителния съвет взема решения единодушно за :

-съществена промяна на дейността на сдружението;

– съществени организационни промени;

-дългосрочно сътрудничество от съществено значение за сдружението или прекратяване на такова сътрудничество;

-вземане на решение за предложение пред Общото събрание за създаване на клон.

 1. Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в закона за счетоводството отчетна информация за дейностга на сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Раздел 16. Отговорност на членовете на управителния съвет:

 1. Членовете на Управителният съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на сдружението.
 2. Всеки от членовете на Управителния съвет може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Раздел 17. Председател на УС (президент на клуба):

 1. Председателят (президентът) на УС представлява сдружението пред всички физически и юридически лица. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Управителния съвет настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за сдружението.
 2. Председателят (президентът) на УС има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на сдружението, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Той няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на сдружението, освен ако е упълномощен изрично за това от Управителния съвет.
 3. Председателят на УС:

-организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;

-организира дейността на сдружението, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

-сключва трудовите договори със служителите на сдружението, освен с тези, които се назначават от Управителния съвет;

-представлява сдружението и изпълнява функциите, които са му възложени от Управителния съвет.

-докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на сдружението.

Раздел 18. Вице президенти (зам.председатели); Секретар; ковчежник.

Общото събрание определя функциите на тези и на други длъжности с вътрешни правила.

ЧЛЕН VІ. ИМЕ, ЕМБЛЕМА И ДРУГИ СИМВОЛИ

Раздел 1. Цветовете на сдружението и всеки чартиран клуб са лилаво/синьо и златно/жълто.

Раздел 2. Сдружението има  утвърдена емблемата.

Раздел 3. Името, благоразположението, емблемата и другите символи на сдружението и чартираните Лайнъс клубове, не могат да се употребяват от никой Лайнъс клуб или член на Лайнъс клуб за никакви други цели, освен посочените в условията на тази конституция или от политиката на Международния борд на Директорите.

ЧЛЕН VІІ.  ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Раздел 1. Документи по годишното приключване.

Ежегодно до 20.03 Управителният съвет съставя за изтеклата данъчна година годишен данъчен отчет и го представя на фискалната администрация.

Раздел 2. Фискалната година на сдружението е от 1 юли до 30 юни.

Раздел 3. Съдържание на отчета за дейността.

В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на сдружението и се разяснява годишният счетоводен отчет.

Раздел 4. Проверка на годишното приключване.

1.При годишното приключване се проверява годишният счетоводен отчет и отчета за дейността.  Проверката може да извърши всеки редовен член.

2.Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.

Раздел 5. Задължителна отчетна информация. Съгласно разпоредбите Закона за счетоводството, сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Раздел 6. Дивиденти. Сдружението не разпределя печалба.

Раздел 7. Книги на дружеството:

 1. На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги.  Книгите се водят от председателя на съответния орган.  Членовете на сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.
 2. Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им, както и наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете – юридически лица.

ЧЛЕН VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Раздел 1.Основания за прекратяване. Дружеството се прекратява:

-по решение на Общото събрание;

-при обявяването му в несъстоятелност;

-с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи;

 

ЧЛЕН ІХ. ЛИКВИДАЦИЯ

Раздел 1. При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на сдружението.

Раздел 2. Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружението.  Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на сдружението.

Раздел 3. Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя съгласно разпоредбите на закона.

Раздел 4. Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за задълженията на сдружението до размера на придобитото.

ЧЛЕН Х. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Раздел 1. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Раздел 2. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали членове-учредители на Учредително събрание на СНЦ “Лайънс клуб Стара Загора-Августа”, състояло се на 19.11.2007г. в гр.Стара Загора и съдържа всички промени направени от Общото събрание на 06.04.2010г., на 27.03.2011г., на 23.04.2019г. и на 07.11.2020г.

ПРЕЗИДЕНТ 2020-2021г.:………………………..

/АНАСТАСИЯ ГИДИКОВА/