Покана за Общо събрание

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

Управителният съвет на Сдружение „Лайънс клуб Стара Загора-Августа“ със седалище гр.Стара Загора, на основание чл.26 ал.3 от ЗЮЛНЦ кани всички свои членове на общо събрание, което ще се проведе на 04.04.2023г. от 18.00 часа на адреса на управление на сдружението: гр.Стара Загора, ул.”Захари Княжески” №73, ап.1,  при следния дневен ред:

1.Освобождаване членовете на УС поради изтичане на мандата;

2.Избор на нов УС;

3.Приемане на ГФО за 2022г.;

4.Разни.

При липса на кворум, на основание чл.27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден от 19.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

 

Председател на УС:………………..

Може би искате да прочетете и...